visit@gorskikotar.hr

Sustav eVisitor

eVisitor- Informacijski sustav za prijavu i odjavu gostiju

Sustav eVisitor služi za prijavljivanje i odjavljivanje turista te prikupljanje i obradu podataka o pružateljima usluga smještaja te njihovim smještajnim objektima, a iznimno je važan za obračun i kontrolu naplate turističke pristojbe kao i za obradu i analizu podataka za statistička izvješća u realnom vremenu te je dostupan besplatno svim korisnicima putem Interneta kao web aplikacija bez potrebe za instaliranjem na računalo.

Nadležna turistička zajednica obvezniku izdaje korisničke podatke i to korisničko ime, lozinku i TAN tablicu za korištenje sustava eVisitor.

Svi obveznici mogu se prijaviti u eVisitor sustav i bez korištenja TAN liste preko sustava e-Građani ukoliko imaju neku od vjerodajnica značajne ili visoke razine sigurnosti. Prijava u sustav je moguća odabirom opcije „Prijava putem NIAS-a (e-Građani)“.

Obveznik samo prvi puta treba osobno doći u nadležnu turističku zajednicu te  prilikom preuzimanja podataka obavezno treba  predoči identifikacijski dokument i rješenje o pružanju usluga ili u slučaju vlasnika kuće ili stana za odmor i stanovnika općine/grada odgovarajući dokaz o vlasništvu nekretnine. Za pravne osobe nužno je da korisničke podatke preuzme ovlaštena osoba obveznika (vlasnik, direktor), a u slučaju da podatke preuzme opunomoćena osoba, mora imati pisanu punomoć ovlaštene osobe.

Ukoliko obveznik nije u mogućnosti osobno preuzeti korisničke podatke to može učiniti  Opunomoćenik.

U slučaju da se radi o iznajmljivaču koji nije u mogućnosti samostalno preuzeti pristupne podatke za sustav eVisitor, postoji mogućnost da u njegovo ime i za njegov račun to učini turistička agencija.

U navedenom slučaju, a s obzirom da se putem pristupnih podataka vrši identifikacija iznajmljivača te omogućava prijava/odjava turista u njegovo ime, potrebno je da iznajmljivač izda punomoć turističkoj agenciji za preuzimanje tih podataka u njegovo ime i za njegov račun. Turistička zajednica potom dodjeljuje pristupne podatke tog iznajmljivača turističkoj agenciji koja joj preda takvu punomoć. Turistička agencija na temelju tih podataka otvara dodatnog korisnika koji se koristiti za prijavu i odjavu turista, a podatke o osnovnom korisniku dostavlja obvezniku, iznajmljivaču. U opisanom slučaju pravni temelj prema sustavu eVisitor predstavlja ugovorni odnos između turističke agencije i iznajmljivača. S obzirom da  turističke agencije obavljanje prijave/odjave turista mogu vršiti u sklopu pružanja svojih usluga, a što je izrijekom određeno važećim propisima, takvu punomoć nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika, već je dostatan potpis iznajmljivača na kojeg je izdano rješenje o iznajmljivanju, dok  se za ostale slučajeve izdavanja punomoći (kada se radi o punomoći osobi koja nije turistička agencija) traži javnobilježnički ovjerena punomoć.

Primjeri punomoći za slijedeće svrhe:

1.  za korištenje sustava- za turističke  agencije- odnosi se na ovlast da se preuzmu podaci te da osoba koja je punomoćnik radi prijavu/odjavu u ime i za račun obveznika (npr. punomoć koju trebaju donijeti agencije koje će to raditi u ime i za račun iznajmljivača) 

2.  za preuzimanje podataka – odnosi se samo na ovlast da se preuzmu podaci (iste mora predati obvezniku)

Primjeri punomoći turističkoj agenciji za korištenje sustava i primjer punomoći za preuzimanije pristupnih podatka možete pronaći niže.

Podsjećamo da sve punomoći (izuzev punomoći za korištenje eVisitor sustava za turističke agencije) moraju biti ovjerene od strane javnog bilježnika (ako se radi o Opunomoćitelju koji je hrvatski rezident) ili na drugi odgovarajući način koji je po propisima države čiji je Opunomoćitelj rezident izjednačen s ovjerom potpisa kod javnog bilježnika u Republici Hrvatskoj.

Više informacija možete pronaći na: https://www.htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/evisitor

Korisničke upute za korisnike

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_04_43_897.html

Korištenje sustava

Primjer punomoći turističkoj agenciji za korištenje sustava

Pristupni podaci

Primjer punomoći za preuzimanije pristupnih podatka

TAN lista

Izjava o preuzimanju TAN liste

eVisitor

Zahtjev za unos fizičkog obveznika

Gorski kotar logo zima

Le Gorski kotar

Irrésistible